میثم مرادی

مربی آموزشی و انگیزشی

همیشه در سوسوی ذهنم فراتر از شرایط و موقعیتی که بودم را می خواستم.همیشه از زمانی که فهمیدم که می توانم تغییر کنم خیلی از موارد را در زندگی ام تغییر دادم و از خیلی موارد را به سادگی حذف کردم .من انسان هستم و وقتی که این را درک کردم تغییرات زندگی ام شروع شد و جهانم تغییر کرد  و این تغییر همیشگی و تدرجی است .